24 (2001) - S08E12 - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:04,038 --> 00:00:14,108
24 GIỜ - NGÀY THỨ 8 - GIỜ THỨ 12
Dịch bởi federicnguyen@updatesofts.com

2
00:00:15,452 --> 00:00:17,520
Vất nốt cái xác kia
rồi dọn dẹp chỗ này

3
00:00:17,588 --> 00:00:18,955
trước khi về CTU

4
00:00:19,023 --> 00:00:21,591
Tôi đang cố gắng xác định
nơi đến của một người

5
00:00:21,659 --> 00:00:23,593
tên là Kevin Wade

6
00:00:23,661 --> 00:00:26,296
Nhân viên quản chế của Kevin
vừa gọi cho em

7
00:00:26,363 --> 00:00:27,964
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)