Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Lie to Me (2009) - S01E07 - The Best Policy - כתוביות עברית

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language כתוביות עברית כתוביות עברית Uploader Date
Lie to Me 2009Season: 1 Episode: 7 כתוביות עברית Lie to Me (2009)  Season: 1 Episode: 7   
Lie.to.Me.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION

כתוביות עברית 53 1 sanowa 17.01.2010
Lie to Me 2009Season: 1 Episode: 7 כתוביות עברית Lie to Me (2009)  Season: 1 Episode: 7   
Lie.To.Me.S01E07.DVDRip.XviD-REWARD

כתוביות עברית 19 1 17.09.2010
Subtitle preview
1
00:00:08,740 --> 00:00:12,640
Äåí ôï ðéóôåýù üôé åßóáé åäþ.
¸ðñåðå íá ìïõ ôçëåöùíÞóåéò ðñþôá.

2
00:00:12,760 --> 00:00:17,354
- Êáé íá ÷áëÜóù ôçí Ýêðëçîç; Ìå ôßðïôá.
- Åßðåò óôç ìáìÜ êáé ôïí ìðáìðÜ ðïý ðáò;

3
00:00:18,030 --> 00:00:19,340
ÐëÜêá ìïõ êÜíåéò;

4
00:00:19,460 --> 00:00:22,012
Ôåëåßùóá ôçí åîåôáóôéêÞ êáé ðÞñá
ôï ðñþôï áåñïðëÜíï ðïõ âñÞêá.

5
00:00:22,132 --> 00:00:24,691
- Èá ôá ðáßîïõí.
- Èá ôï îåðåñÜóïõí.

6
00:00:25,520 --> 00:00:28,080
ÓêÝöôçêá, áöïý äåí ìðïñåßò íá
Ýñèåéò óôçí ðáôñßäá ãéá äéáêïðÝò...

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)