Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Lie to Me (2009) - S01E07 - The Best Policy - כתוביות עברית

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language כתוביות עברית כתוביות עברית Uploader Date
Lie to Me 2009Season: 1 Episode: 7 כתוביות עברית Lie to Me (2009)  Season: 1 Episode: 7   
Lie.to.Me.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION

כתוביות עברית 53 1 sanowa 17.01.2010
Lie to Me 2009Season: 1 Episode: 7 כתוביות עברית Lie to Me (2009)  Season: 1 Episode: 7   
Lie.To.Me.S01E07.DVDRip.XviD-REWARD

כתוביות עברית 19 1 17.09.2010
Subtitle preview
1
00:00:08,740 --> 00:00:12,640
Äåí ôï ðéóôåýù üôé åßóáé åäþ.
¸ðñåðå íá ìïõ ôçëåöùíÞóåéò ðñþôá.

2
00:00:12,760 --> 00:00:17,354
- Êáé íá ÷áëÜóù ôçí Ýêðëçîç; Ìå ôßðïôá.
- Åßðåò óôç ìáìÜ êáé ôïí ìðáìðÜ ðïý ðáò;

3
00:00:18,030 --> 00:00:19,340
ÐëÜêá ìïõ êÜíåéò;

4
00:00:19,460 --> 00:00:22,012
Ôåëåßùóá ôçí åîåôáóôéêÞ êáé ðÞñá
ôï ðñþôï áåñïðëÜíï ðïõ âñÞêá.

5
00:00:22,132 --> 00:00:24,691
- Èá ôá ðáßîïõí.
- Èá ôï îåðåñÜóïõí.

6
00:00:25,520 --> 00:00:28,080
ÓêÝöôçêá, áöïý äåí ìðïñåßò íá
Ýñèåéò óôçí ðáôñßäá ãéá äéáêïðÝò...

7
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (18 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)