Modern Family (2009) - S03E08 - After the Fire - Ελληνικοί υπότιτλοι

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:01,681 --> 00:00:03,742
Ĺő÷áńéóôţ đÜńá đďëý ăéá ôéň
äůńĺÝň.

2
00:00:03,743 --> 00:00:06,134
ĚáęÜńé íá Ýäéíá đĺńéóóüôĺńá ĺßíáé
áđëÜ ńďý÷á đáëéÜ ĺęôüň ěüäáň.

3
00:00:06,135 --> 00:00:07,629
Ĺßěáé óßăďőńç đůň ĺßíáé ůńáßá.

4
00:00:09,048 --> 00:00:11,261
Đńéí 3 ĺâäďěÜäĺň, ďé ăĺßôďíĺň ěáň
ďé Rands

5
00:00:11,262 --> 00:00:14,633
Ý÷áóáí ôď óđßôé ôďőň ęáé üëá ôá őđÜń÷ďíôá
ôďőň óĺ ěéá öůôéÜ.

6
00:00:14,955 --> 00:00:16,462
Ĺőôő÷ţň ęáíĺßň äĺí Ýđáčĺ ęÜôé.

7
00:00:16,463 --> 00:00:19,075
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)