Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Nip/Tuck (2003) - S01E09 - Sofia Lopez II - כתוביות עברית

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


2
00:00:07,200 --> 00:00:11,419
ÐñïóöÝñïõìå ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá
èåñáðåéþí ãéá üëï óþìá, äñ Ôñüé.

3
00:00:11,995 --> 00:00:15,831
Ôï Ý÷ù ðåé êé åãþ áõôü åíßïôå.
Äåí Ý÷åé ðëÜêá;

4
00:00:16,502 --> 00:00:20,530
¹ èá ìðïñïýóá íá êáíïíßóù ìáóÜæ
óå óõãêåêñéìÝíï óçìåßï ôïõ óþìáôïò...

5
00:00:21,201 --> 00:00:23,119
áí åíäéáöÝñåóôå ãéá êÜôé ôÝôïéï.

6
00:00:24,366 --> 00:00:25,804
Ãåéá óïõ, áãÜðç ìïõ.

7
00:00:27,243 --> 00:00:28,873
Äåí åßíáé õðÝñï÷ï áõôü ôï ìÝñïò;
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)