Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Nip/Tuck (2003) - S01E09 - Sofia Lopez II - כתוביות עברית

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


2
00:00:07,200 --> 00:00:11,419
ÐñïóöÝñïõìå ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá
èåñáðåéþí ãéá üëï óþìá, äñ Ôñüé.

3
00:00:11,995 --> 00:00:15,831
Ôï Ý÷ù ðåé êé åãþ áõôü åíßïôå.
Äåí Ý÷åé ðëÜêá;

4
00:00:16,502 --> 00:00:20,530
¹ èá ìðïñïýóá íá êáíïíßóù ìáóÜæ
óå óõãêåêñéìÝíï óçìåßï ôïõ óþìáôïò...

5
00:00:21,201 --> 00:00:23,119
áí åíäéáöÝñåóôå ãéá êÜôé ôÝôïéï.

6
00:00:24,366 --> 00:00:25,804
Ãåéá óïõ, áãÜðç ìïõ.

7
00:00:27,243 --> 00:00:28,873
Äåí åßíáé õðÝñï÷ï áõôü ôï ìÝñïò;
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)