Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Nip/Tuck (2003) - S01E08 - Cara Fitzgerald - כתוביות עברית

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


2
00:00:03,000 --> 00:00:04,534
Óôo ðñoçãoýìåío åðåéóüäéo:

3
00:00:04,726 --> 00:00:08,371
Äåí ìðïñþ íá ãßíù ôüóï åõÜëùôç
ó' Ýíáí Üíôñá ðïõ äåí ìðïñþ íá Ý÷ù.

4
00:00:08,658 --> 00:00:10,864
Ðïéïò åßðå üôé äåí ìðïñåßò íá ìå Ý÷åéò;

5
00:00:33,210 --> 00:00:34,553
¸óâçóå.

6
00:00:36,471 --> 00:00:39,444
Ìðïñåß íá êáðíßæïõìå äéêü óïõ óôáö,
áëëÜ äåí åßìáé ç äïõëÜñá óïõ.

7
00:00:39,636 --> 00:00:41,938
Åßíáé ÓÜââáôï. Äåí ðñÝðåé íá áíÜøù öùôéÜ.

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)