Desperate Housewives - S05E10 - A Vision's Just a Vision - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,220 --> 00:00:03,150
<i>Trong những tập trước ...</i>

2
00:00:04,540 --> 00:00:07,200
<i>Một vụ tai nạn ...</i>

3
00:00:07,210 --> 00:00:09,210
<i>Khiến hôn nhân tan vỡ...</i>

4
00:00:09,220 --> 00:00:11,090
Anh ta đang cặp với bạn của tôi.

5
00:00:11,110 --> 00:00:14,330
<i>Và những mối quan hệ mới.</i>

6
00:00:14,600 --> 00:00:16,470
<i>Những liệu pháp mới
được áp dụng.</i>

7
00:00:16,490 --> 00:00:19,440
Nếu loại bỏ mảnh xương đó
thì sẽ nhìn thấy trở lại.

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)