The Mentalist (2008) - S04E03 -  Pretty Red Balloon - Ελληνικοί υπότιτλοι

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Ελληνικοί υπότιτλοι Ελληνικοί υπότιτλοι Uploader Date
The Mentalist 2008Season: 4 Episode: 3 Ελληνικοί υπότιτλοι The Mentalist (2008)  Season: 4 Episode: 3   
The.Mentalist.S04E03.HDTV.XviD-TLA The.Mentalist....

Ελληνικοί υπότιτλοι 418 1 sanowa 11.10.2011
Subtitle preview
1
00:00:06,242 --> 00:00:08,970
- Ĺßóôĺ üëďé Ýôďéěďé ăéá áýńéď;
- 12 áęńéâţň, ĺßěáóôĺ Ýôďéěďé.

2
00:00:08,973 --> 00:00:10,897
Ăéá ěĺóçěĺńéáíü ëÝôĺ;
Áőôü ĺßíáé đďëéôéóěüň.

3
00:00:10,899 --> 00:00:14,953
ĐŢńáôĺ ôď óçěĺßůěá. Ĺßíáé ôá őđď÷ńĺůôéęÜ
óĺěéíÜńéá ăéá ôá čÝěáôá đńďűđďëďăéóěďý.

4
00:00:14,985 --> 00:00:17,429
- Íá đĺńÜóĺôĺ ęáëÜ.
- Čá Ýńčĺéň ęé ĺóý, ÔćÝéí.

5
00:00:17,452 --> 00:00:20,182
Áóôĺéĺýĺóáé, áóöáëţň.
Äĺí ęÜíů óĺěéíÜńéá.

6
00:00:20,213 --> 00:00:23,375
- Íáé, ęÜíĺéň ęáé ĺßíáé őđď÷ńĺůôéęÜ.
- Ľ÷é, ĺßěáé óýěâďőëďň.

...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)