The Shield (2002) - S07E08 - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 334123

Uploader lebo19

Date 14.12.2008 @ 20:44:22

OMDb 411135

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 26.86 KiB

File count 1

Downloads 13

Episode info

Season 7

Episode 8

Related

All subtitles for this episode

All subtitles for this episode in this language

All subtitles for this season

All subtitles for this season in this language

All subtitles for this series

All subtitles for this series in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:01,008 --> 00:00:02,389
<i>Óôá đñïçăïứåíá åđåéóüäéá...</i>

2
00:00:02,426 --> 00:00:04,459
Ăéá ́Ưíá óḉáóßá Ư÷åé,
íá óôá́áỗóù ôïí ĐåóïơƯëá...

3
00:00:04,496 --> 00:00:06,162
...́Ưóá óôẹ́ 10 ́Ưñạ̊,
đïơ Ư÷ù áêǘç ôç äïơëåéÜ.

4
00:00:06,199 --> 00:00:08,611
Ï ĐåóïơƯëá åßíáé Ưíạ́ áđü ôïợ ́åăáëư-
ôåñïợ ÷ñḉáôïäüôạ̊ ôç̣ åêóôñáôåßạ́ ́ïơ.

5
00:00:08,648 --> 00:00:10,170
Áđü ôüôå đïơ áơôÜ
ôá áñ÷åßá öôÜóáíå óôï ăñáöåßï ́ïơ...

6
00:00:10,207 --> 00:00:12,019
...óơíåéäçôïđïßçóá
üôé ï ĐåóïơƯëá...

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)