The Unit (2006) - S01E10 - Unannounced - Ελληνικοί υπότιτλοι

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 1583230

Uploader jdinic3

Date 16.04.2012 @ 11:16:46

OMDb 424071

Subtitle info

Language Greek

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS 23,976

Size 20.19 KiB

File count 1

Downloads 21

Release

The.Unit.1x10.HDTV.XviD-LOL

Episode info

Season 1

Episode 10

Title Unannounced

Related

All subtitles for this episode

All subtitles for this episode in this language

All subtitles for this season

All subtitles for this season in this language

All subtitles for this series

All subtitles for this series in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Ελληνικοί υπότιτλοι Ελληνικοί υπότιτλοι Uploader Date
The Unit 2006Season: 1 Episode: 10 Ελληνικοί υπότιτλοι The Unit (2006)  Season: 1 Episode: 10  
The.Unit.1x10.HDTV.XviD-LOL

Ελληνικοί υπότιτλοι 40 1 sanowa 23.10.2010
Subtitle preview
1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


2
00:00:19,287 --> 00:00:22,199
ÔÉÃÑÉÍÉÁ, ÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÁÖÑÉÊÇ

3
00:00:25,967 --> 00:00:27,241
ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ

4
00:00:40,207 --> 00:00:42,038
ÅíôÜîåé, ôþñá óå ÷ñåéÜæïìáé åäþ.

5
00:00:42,567 --> 00:00:45,764
Áí ðéóôåýåéò üôé åßóáé
ï êáëýôåñïò, ôüôå èá åßóáé.

6
00:00:45,927 --> 00:00:47,360
ÌÜëéóôá.

7
00:00:49,207 --> 00:00:52,244
Êýñéå, ðñÝðåé íá ìéëÞóù
ìå ôïí áíþôåñü óáò.

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)