WARNING: Page is under maintainance
Show more

Unforgettable (2011) - S01E10 - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,324 --> 00:00:01,744
Carrie Wells,

2
00:00:01,787 --> 00:00:05,287
Chỉ có một vài người trên thế giới
có khả năng ghi nhớ tất cả mọi thứ.

3
00:00:06,194 --> 00:00:07,714
Tôi là một trong số họ.

4
00:00:07,754 --> 00:00:10,954
Peek bất kỳ ngày nào của cuộc sống của tôi
và tôi có thể cho bạn biết những gì tôi nhìn hoặc nghe thấy.

5
00:00:10,995 --> 00:00:13,095
Khuôn mặt, cuộc hội thoại
hay đầu mối.

6
00:00:14,207 --> 00:00:16,507
Những cames ích
khi bạn là một cảnh sát.

7
00:00:16,670 --> 00:00:19,070
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)