Poster for 300 (2006).

اطلاعات فیلم

عنوان 300 (2006)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID 8AAG
ایجاد شده 11 فوریهٔ 2009،‏ 14:44:34
Contributor mkrinjar
زبان Farsi
فریم بر ثانیه 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

نام فایل
300SCR_TLHP
نام
300scr_tlhp
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:01:12.767 00:01:15.851
 1. <i>وقتي که پسر کوچک بود</i>
2 00:01:15.851 00:01:19.359
 1. <i>مثل اسپاتانهاي قديمي زرنگ و بادقت بود</i>
3 00:01:19.983 00:01:24.585
 1. <i> اگرچه او کوچک و ضعيف و ناتوان بود</i>
4 00:01:24.585 00:01:27.392
 1. <i>او کنار گذاشته نشد</i>
5 00:01:34.263 00:01:39.771
 1. <i>از اين زمان او مي تواند بايستد,
 2. او در نبرد آتش نامگذاري شد</i>
6 00:02:1.928 00:02:5.727
 1. <i>هيچوقت از تمرينات عقب نشيني نمي کرد,
 2. هيچوقت تسليم نمي شد</i>
7 00:02:5.727 00:02:10.998
 1. <i>آموخت که در جنگ بميرد
 2. براي خدمت به اسپارتا</i>
8 00:02:10.998 00:02:14.638
 1. <i>که يک شکوه بزرگ است
 2. او مي تواند حالا به زندگيش برسد</i>
9 00:02:29.370 00:02:34.120
 1. <i>در سن هفت سالگي
 2. وقتيکه يک اسپارتاي عادي است</i>
10 00:02:34.120 00:02:39.360
 1. <i>پسر از مادر جدا شد
 2. و در شهر خشونت و سختي گذاشته شد</i>
11 00:02:40.040 00:02:45.333
 1. <i>در سيصد سال ساخته شده,
 2. يک انجمن مبارزان اسپارتان</i>
12 00:02:45.333 00:02:49.450
 1. <i>براي ساختن سربازان عالي
 2. جهان هميشه شناخته شده بود</i>
13 00:02:49.804 00:02:52.745
 1. <i>اگوگي هدف اوست</i>
14 00:02:52.745 00:02:56.189
 1. <i>او بچه ها را براي جنگ کردن مجبور مي کرد,
 2. و انها را گرسنه نگه مي داشت</i>
15 00:02:56.189 00:02:58.560
 1. <i>او انها را به دزدي مجبور مي کرد</i>

آمار

Number of downloads 151
Number of units 945
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.35
Number of characters 32K
Number of characters per line 25.24

دیدگاه ندارد