Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told (2013).


اطلاعات زیرنویس

ID AlFB
ایجاد شده 14 اوت 2016،‏ 0:40:31
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Adolf Hitler:The Greatest Story Never Told DVD

Subtitles preview

نام فایل
TGSNTtvPart18
نام
tgsnttvpart18
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:9.800
 1. <font face="Microsoft Sans Serif" color="#ff0000">قسمت 18،آلمان شکست خورد
 2. آدولف هیتلر-بزرگترین داستانی که هرگزگفته نشده است!</font>
 3. <font color="#ffff00"><b>(مترجم:محمدحاجی میرزامحمد)</b></font>
2 00:00:9.856 00:00:15.456
 1. در سال 73 میلادی،ارتش عظیم روم 1000شورشی یهودی وخانواده هایشان را در مخفیگاه کوهستانی ماسادا(در جنوبغربی بحرالمیت درفلسطین) محاصره کرد.
3 00:00:20.631 00:00:26.883
 1. درشامگاه نبرد،از ترس تجاوز به زنانشان و بردگی کودکانشان،مردان برای اجتناب از تسلیم ،برای تصمیمگیری برای اینکه کدامیک از آنان محبوبانش را بکشد،قرعه کشی کردند.
4 00:00:30.099 00:00:37.106
 1. زمانیکه قتلها به پایان رسید مردان اقدام به خودکشی کردندتا رومیها حتی یک بازمانده را روز بعد پیدا نکنند.
5 00:00:37.820 00:00:41.520
 1. امروز در اسرائیل(فلسطین اشغالی)،یاد آنها را مانند شهدای قهرمان گرامی میدارند.
6 00:01:4.531 00:01:5.551
 1. مرکز برلین 1945
7 00:02:28.951 00:02:34.640
 1. آوریل 1945 درون پناهگاه صدارت عظمی رایش،جوزف گوبلزتا آخر وفا دار ماند،کاملا آگاه است که بلشویکهامرگ وانهدام برسر مردم بیرون میبارانند.
8 00:02:36.265 00:02:44.265
 1. همراه او همسرش ماگدا و شش فرزندانش بودندوهرچندآنها حالا درامان هستند،با وجود نیروهای شوروی درست چندصدمترآنطرفتر،او میداندکه زمان بسرعت میگذرد.
9 00:02:44.726 00:02:49.864
 1. آنها هم مرگ را برای خودشان وشش فرزندشان بجای خطر فرار از وحشیگری کمونیستهاترجیح میدهند.
10 00:02:50.416 00:02:57.423
 1. تحت چنین شرایطی ،ماگدا نمیتواندبه هیچ کس دیگری برای بعهده گرفتن مسولیت زندگی کودکانش اعتماد کند.حالااو خودش را برای آنچه که باید برای هرمادری بدترین کابوس شبانه باشد ،محکم کند.
11 00:02:57.920 00:02:59.689
 1. نه یکبار بلکه 6مرتبه بیشتر
12 00:03:55.360 00:04:3.360
 1. در 1 می 1945،جوزف وماگدا گوبلزاقدام به خودکشی کردند.کتب تاریخی با آنان مهربانانه رفتار نمیکنند،وعمل آنان را مانند شهدای ماسدا قهرمانانه نمیبینند.
13 00:04:3.882 00:04:7.964
 1. بخصوص ماگدا،توسط رسانه ها و درآینده فیلمهای هالیوودی بعنوان مجرم شرور شیطانی تصویرخواهد شد.
14 00:04:33.325 00:04:41.489
 1. یک مادری که کودکش را بیشتر از هرچیز دیگری در دنیا دوست دارد.هیچ قانونی نمیشناسد،هیچ ترحمی نمیشناسد.آن جرات انجام هرکاری را داردوظالمانه همه مقاومتها در مسیرش را درهم میکوبد.
15 00:04:49.306 00:04:50.667
 1. آلمان شکست خورده است

آمار

Number of downloads 0
Number of units 92
Number of lines 110
Number of lines per unit 1.2
Number of characters 7K
Number of characters per line 67.08

دیدگاه ندارد