Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told (2013).


اطلاعات زیرنویس

ID DlFB
ایجاد شده 14 اوت 2016،‏ 0:54:26
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Adolf Hitler:The Greatest Story Never Told DVD

Subtitles preview

نام فایل
TGSNTtvPart23
نام
tgsnttvpart23
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:11.600
 1. <font face="Microsoft Sans Serif" color="#ff0000">قسمت 23،دیوار برلین
 2. آدولف هیتلر-بزرگترین داستانی که هرگزگفته نشده است!</font>
 3. <font color="#ffff00"><b>(مترجم:محمدحاجی میرزامحمد)</b></font>
2 00:00:11.663 00:00:15.541
 1. از 7 میلیون اسرای جنگ دوم جهانی،بیش از نیمی آلمانی بودند.
3 00:00:18.530 00:00:25.830
 1. د ر1953،مقاله ای در پیتسبورگ پرس تاییدکرد که 2/8میلیون اسرای جنگی آلمانی،اسیر شده توسط اتحاد شوروی ،کشته شده بودند و700هزار نفر دیگر به بردگی گرفته شده بودند.
4 00:00:25.974 00:00:30.974
 1. تنها حدود 20هزار اسیر جنگی آلمانی نگهداشته شده در اتحاد شوروی به آلمان بازگشتند.آخرین بازماندگان تاقبل از 1955 آزاد نشدند.
5 00:00:31.063 00:00:36.244
 1. بنابراین،3480000 اسیر جنگی آلمانی تخمینی،دراثنایی که تحت اسارت شوروی بودند،نابود شدند.
6 00:00:41.044 00:00:44.544
 1. 2ژانویه 1953 ،طنز مسخره تقاضاهای شوروی درکره، یک میلیون ودویست وپنجاه هزاراسیر جنگی آلمانی در روسیه ناپدید شدند.2800000 نفردراردوگاههاطی 5 سال مردند.700هزار نفراعتقاد براین است در بردگی هستند.
7 00:00:44.972 00:00:51.072
 1. معمای دوره مدرن سرنوشت نظامیان وغیرنظامیان اسیر آلمانی است که هنوز در روسیه زندانی هستند.آنها حتی هرگز بدقت شمارش نشدندواز 7میلیون اسیردر دست روسیه در جنگ دوم جهانی،بیش از نیمی آلمانی بودند.اعتقادبراین است که ازمیان آنان 40 درصد دراردوگاههای زندان شوروی
8 00:00:51.630 00:00:56.530
 1. نابود شدند.دیگران چطور؟این یک حکایت دقیق از داستان تراژیک اسرای جنگ است که برمنازعه زندانیان جنگ کره سایه انداخته
 2. است.10 سال قبل درپایان این ماه،فیلدمارشال نحیف آلمانی فون پاولوس دراستالینگراد با 90هزارنفر بازمانده ارتش خردوخمیر شده اش تسلیم شد.
9 00:00:59.044 00:01:2.444
 1. این اولین گروه تسلیم شده زندانیان محور بودند که بدست شوروی میفتادند.در 2.5 سال بعدی پیش
 2. ازپایان جنگ،این تعداد به رقم باورنکردنی 7 میلیون نفر رسیدکه بیش از نیمی از آنان آلمانی بودند.مابقی از دیگر کشورهای همدست محور بودند.
10 00:01:2.528 00:01:3.685
 1. 1955وخنشائو،آلمان
11 00:03:13.698 00:03:19.298
 1. جنگشان سرانجام به پایان رسید ولی اسرای جنگی به یک آلمان اشغال شده،تقسیم شده و نازی زدایی شده بازگشتند.
12 00:03:19.744 00:03:27.363
 1. متفقین درسشان را بعد از جنگ اول جهانی خوب یاد گرفته بودند.حزب نازی همراه با نشان رسمیش صلیب شکسته ممنوع شده بود.
13 00:03:28.966 00:03:36.313
 1. معلمان مدرسه جایگزین شدندو کتابها واسناد ناسیونال سوسیالیست سوزانده یا برده شدند.در همین اثنا،محاکمات جنگ به هدف موردنظرشان در اهریمنی جلوه دادن رهبری ناسیونال سوسیالیست و غیرانسان نشان دادن مردم آلمان خدمت میکردند.
14 00:03:36.765 00:03:44.765
 1. این زمان قرارنبودهیچ معاهده صلحی وجودداشته باشد.آلمان بجایش تحت اشغال با تاریخ جنگ دوم جهانی دیکته شده توسط متفقین پیروز،باقی میماند.
15 00:03:45.321 00:03:53.321
 1. ناسیونال سوسیالیستهای سابق بعنوان "نازیهای اهریمنی"با کمک رسانه ها،مستندهای تلویزیونی آینده و فیلمهای سینمایی هالیوودی تصویر خواهند شد.

آمار

Number of downloads 0
Number of units 60
Number of lines 73
Number of lines per unit 1.22
Number of characters 6K
Number of characters per line 86.03

دیدگاه ندارد