Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Ben-Hur (1959).

اطلاعات فیلم

عنوان Ben-Hur (1959)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID en8O
ایجاد شده 30 اکتبر 2010،‏ 1:07:12
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Ben
Hur.divx

Subtitles preview

نام فایل
Ben Hur-divx
نام
ben hur-divx
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:13.362 00:00:14.340
 1. <i>...(در زمان خداوند ما (عيسي مسيح</i>
2 00:00:14.540 00:00:19.220
 1. <i>جوديا، براي حدود يک قرن...
 2. .تحت سلطه روم بود</i>
3 00:00:19.460 00:00:22.021
 1. <i>در هفتمين سال از سلطنت
 2. ...آگوستوس سزار</i>
4 00:00:22.221 00:00:24.581
 1. <i>دستور داده شد که تمامي...
 2. ...اهالي جوديا</i>
5 00:00:24.781 00:00:27.141
 1. <i>...به محل تولد خود بازگردند...</i>
6 00:00:27.341 00:00:29.541
 1. <i>.که تعداد آنها مشخص و از آنها ماليات گرفته شود...</i>
7 00:00:30.181 00:00:34.261
 1. <i>اکثر آنها به پايتخت شان، اورشليم
 2. ...سرازير شدند</i>
8 00:00:34.461 00:00:37.381
 1. <i>.قلب رنجيده سرزمين آنها...</i>
9 00:00:37.701 00:00:40.982
 1. <i>قلعه آنتونيا بر اين شهر
 2. ...قديمي حکومت مي کرد</i>
10 00:00:41.182 00:00:42.502
 1. <i>...صندلي قدرت روميان...</i>
11 00:00:42.702 00:00:44.742
 1. <i>...و معبد طلايي بزرگ...</i>
12 00:00:44.982 00:00:49.022
 1. <i>نشاني ظاهري...
 2. .از ايمان دروني و پايدار</i>
13 00:00:50.342 00:00:52.782
 1. <i>حتي زماني که مردم در برابر سزار
 2. ...فرمانبردار بودند</i>
14 00:00:52.982 00:00:56.022
 1. <i>با غرور به...
 2. ...به ميراث گذشتگان خود وفادار بودند</i>
15 00:00:56.222 00:00:59.102
 1. <i>...و هميشه وعده پيامبران خود را به ياد مي آوردند...</i>

آمار

Number of downloads 63
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.31
Number of characters 45K
Number of characters per line 22.52

دیدگاه ندارد