Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Matrix Reloaded (2003).

מידע על הסרט

Title The Matrix Reloaded (2003)
סוג סרט

מידע על הכתוביות

ID LYw
נוצר 3 במאי 2004, 14:24:24
תורם אנונימי
שפה עברית
FPS 25 (PAL)


הצבעות המשתמשים

אין הצבעות

דיווחי משתמשים

איכות כתוביות נמוכה. 0
הקובץ אינו של כתוביות! 0
רשומת סרט או פרק לא נכונים. 0
שפה לא נכונה. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

תצוגה מקדימה של כתוביות

שם הקובץ
The.Matrix.Reloaded.2003.CD1.DVDrip.DivX.AC3-ZEN
שם
the_matrix_reloaded_2003_cd1_dvdrip_divx_ac3-zen
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:37.960 00:00:41.720
 1. מאטריקס רילודד
2 00:01:25.520 00:01:27.280
 1. .נתראה מחר
3 00:01:45.760 00:01:46.800
 1. .אלוהים אדירים
4 00:02:8.520 00:02:9.920
 1. .אני בפנים
5 00:03:58.400 00:04:0.120
 1. .כמעט הגענו
6 00:04:0.320 00:04:4.080
 1. ?המפקד, אתה בטוח בקשר לזה
 2. .אמרתי לך. נהיה בסדר גמור-
7 00:04:4.240 00:04:9.520
 1. אני מבין, אדוני. פשוט, מופיעה
 2. .לי פעילות רצינית של זקיפים
8 00:04:46.120 00:04:48.400
 1. ?לינק. -כן, המפקד
9 00:04:48.600 00:04:51.600
 1. בהתחשב במצבך, אני לא יכול
 2. לומר שאני מבין את סיבותיך
10 00:04:51.760 00:04:54.320
 1. לגבי התנדבות להפעלה
 2. .על ספינתי
11 00:04:54.480 00:04:58.320
 1. ,עם זאת, אם ברצונך לעשות כך
 2. .עליי לבקש ממך לעשות דבר אחד
12 00:04:58.840 00:05:0.240
 1. ?מה הוא, המפקד
13 00:05:0.920 00:05:2.200
 1. .לבטוח בי
14 00:05:2.360 00:05:4.200
 1. .כן, המפקד, אבטח, המפקד
15 00:05:6.160 00:05:9.240
 1. .אני מתכוון, אני בוטח, המפקד
 2. .אני מקווה-
שם הקובץ
The.Matrix.Reloaded.2003.CD2.DVDrip.DivX.AC3-ZEN
שם
the_matrix_reloaded_2003_cd2_dvdrip_divx_ac3-zen
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:9.520 00:00:11.200
 1. .בסדר
2 00:00:11.440 00:00:14.120
 1. .בואו נראה לאן זה מוביל
3 00:00:14.320 00:00:17.040
 1. .שניכם, תיפסו את עושה-המפתחות
4 00:00:23.280 00:00:25.200
 1. .זה טריק יפה
5 00:00:25.360 00:00:26.600
 1. .אני לא יכול לחזור
6 00:00:27.120 00:00:29.040
 1. .אני אטפל בהם
7 00:00:29.520 00:00:35.400
 1. לטפל בנו? אתה תטפל בנו? אתה
 2. .יודע, לקודמיך היה הרבה יותר כבוד
8 00:00:48.240 00:00:50.200
 1. .בסדר, יש לך קצת כישורים
9 00:00:52.320 00:00:54.200
 1. .הרגו אותו
10 00:01:51.920 00:01:53.880
 1. .רואים? הוא רק בן-אדם
11 00:04:3.120 00:04:4.720
 1. לעזאזל, אישה, את תהיי
 2. .הסוף שלי
12 00:04:7.760 00:04:10.600
 1. ,זכור את דבריי, בחור
 2. .וזכור אותן היטב
13 00:04:10.800 00:04:15.760
 1. ,שרדתי את הקודמים לך
 2. .ואני אשרוד אותך
14 00:04:35.680 00:04:38.920
 1. .לאן אתה הולך? -דרך אחרת
 2. .תמיד דרך אחרת
15 00:04:42.880 00:04:44.680
 1. !סגרו, מהר

סטטיסטיקה

מספר ההורדות 62
מספר היחידות 1K
מספר השורות 1K
מספר השורות ביחידה 1.42
מספר התווים 32K
מספר התווים בשורה 19.4

אין תגובות